Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg som skulle foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018.

Pressemelding 1. februar 2018: Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver

Ekspertutvalgets rapport: Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Oppdraget

  1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017).
  2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik disse er gitt i NOU 2000: 22.
  3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
  4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene.
  5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag.
  6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018.

Om Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

Opprettet: 2017

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertutvalg skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Full mandattekst Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene