Valglovutvalget

Valglovutvalgets arbeid er avsluttet. Utredningen ble avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mai 2020.

Valglovutvalgets utredning: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov

Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni. 2017. Utvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 18 medlemmer.

Utvalget skal se på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, forholdet mellom tidligstemmegivning, forhåndsstemmegiving og stemmegivning på valgdagen, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer og godkjenning av valg.

Utvalget skal også vurdere om det er behov for endringer i valgordningen, og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Personvalgordningen ved stortingsvalg og mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg vil være en del av dette.

Utvalget skal se spesielt på klageadgang ved valg. 

Utvalget skal avgi sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 31. desember 2019. Fristen er senere blitt utsatt til 31. mai 2020.

Valglovutvalgets nettsider: www.valglovutvalget.no

Om Valglovutvalget

Opprettet: 2017

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skal se på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, forholdet mellom tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgdagen, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer og godkjenning av valg. Utvalget skal se spesielt på klageadgang ved valg. Alle stortingspartier har én representant hver i utvalget.

Full mandattekst Valglovutvalget

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2020)

 • Ørnulf Røhnebæk (leder)
 • Tom Refsum Aatlo (medlem)
 • Sofie A. E. Høgestøl (medlem)
 • Sigrid Stokstad (medlem)
 • Øyvind Strømmen (medlem)
 • Kari Aarnes (medlem)
 • Johan Giertsen (medlem)
 • Janne Merete Hagen (medlem)
 • Knut Storberget (medlem)
 • Kristin Taraldsrud Hoff (medlem)
 • Heikki Eidsvoll Holmås (medlem)
 • Bernt Aardal (medlem)
 • Anne K. Grimsrud (medlem)
 • Bjørg Tørresdal (medlem)
 • Eirik Holmøyvik (medlem)
 • Dag Arne Christensen (medlem)
 • Anders Anundsen (medlem)