Samisk språkutvalg

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. oktober 2016.

Utvalget hadde som oppgave å redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Mandat for offentlig utredning om lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge

Om Utvalg for de samiske språkene i Norge

Opprettet: 2014

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: http://www.samisksprakutvalg.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Full mandattekst Utvalg for de samiske språkene i Norge