Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Statssekretær Anne Karin Olli deltar på prisutdeling av 'kokebøkenes Oscar' i Kina

24.05.2018: – Det er gledelig å se at samisk ungdom med kokeboken EALLU er nominert i fire priskategorier, inkludert hovedprisen, i den internasjonale prisutdelingen Gourmand Awards. Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sin kultur og sitt språk, og vi ønsker å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene, sier Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Røros inn i forvaltningsområdet for samisk språk

15.05.2018: – Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Røros nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Sametingsrådet og regjeringen enige om lovregler for konsultasjoner

14.05.2018: – Klare regler for konsultasjoner vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene. Jeg er glad for at vi nå er enige om å lovfeste konsultasjonsordningen i et eget kapittel i sameloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Alle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo