Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

Samiske språk skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Nye samiske veivisere

- Jeg ønsker dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Dere har en spennende og lærerik tid foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte de nye samiske veivisere under Márkumeannu-festivalen i Evenes i Nordland den 24. juli.

Styrker dialogen med samiske interesser ved næringsutvikling i nord

- Det er viktig at samiske interesser fremmes på en profesjonell måte og at de kommer tidlig i dialog med ulike næringsinteresser på krevende saker, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å styrke dialog og bistand til samiske interesser ved næringsutvikling i nord med 1 million kroner.

Stor interesse rundt Språkutvalgets arbeid

Leder for utvalget for samiske språk, Bård Magne Pedersen, opplever stor interesse rundt arbeidet utvalget er i gang med. Utvalget skal foreslå nye ordninger, tiltak og regelverk knyttet til å ta vare på og utvikle de samiske språkene lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk.

Flere aktuelle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,