Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Støtte til samisk grammatikkprosjekt og til kvensk språk og kultur

Regjeringen gir én million kroner til utvikling av grammatikkprogram på nordsamisk. I tillegg styrkes satsingen på kvensk språk og kultur med én million kroner. - Det er viktig at vi legger til rette for at det blir enklere å skrive på samisk og for at urfolk og nasjonale minoriteter får utvikle sitt språk og sin kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nye samiske veivisere

- Jeg ønsker dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Dere har en spennende og lærerik tid foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte de nye samiske veivisere under Márkumeannu-festivalen i Evenes i Nordland den 24. juli.

Samisk språkutvalg

Utvalget har som oppgave å redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Flere aktuelle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,