Urfolk og minoriteter

Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Hånd på samekofte.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende og i aktiv bruk. Det er derfor viktig å legge til rette for at samisk kan brukes på de plattformene vi bruker i hverdagen. Samiske språk må også brukes i offentlig sammenheng og offentlig informasjon må tilrettelegges for den samiske befolkningen.

Nett-tv

Håndtrykk

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Aktuelt nå

Ber om innspill til hvordan rekrutteringen til samisk opplæring kan økes

09.11.2022

Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som skal handle om rekruttering og kompetanse. Vi ber om innspill til meldingen!

Ekstra løyving til samisk språkteknologi

28.10.2022

Regjeringa har som mål å støtte og løfte dei samiske språka. Kommunal- og distriktsdepartementet har derfor bestemt at Divvun – språkteknologimiljøet ved UiT – Norges arktiske universitet – skal få ei ekstra løyving på 3 millionar kroner i 2022.

Dokumenter

Stortingsmelding nr. 31 (2018–2019)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Meld. St . 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på hvordan en varig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu kan utformes.