Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Hånd på samekofte.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende og i aktiv bruk. Det er derfor viktig å legge til rette for at samisk kan brukes på de plattformene vi bruker i hverdagen. Samiske språk må også brukes i offentlig sammenheng og offentlig informasjon må tilrettelegges for den samiske befolkningen.

Nett-tv

Håndtrykk

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Kontakt

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo