Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske særtegn

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen.

Håndtrykk

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Aktuelt nå

Foreslår endringer i samelovens språkregler for å styrke samiske språk

13.08.2021: For å styrke de samiske språkene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt et forslag til endringer i samelovens språkregler på høring. Høringen er en del av oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket. Høringsfristen er 15. november 2021.

Gratulerer med verdens urfolksdag!

09.08.2021: - I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Jeg ønsker å gratulere vårt eget urfolk, samene, og alle verdens urfolk med dagen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Dokumenter

Stortingsmelding nr. 31 (2018–2019)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Meld. St . 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på hvordan en varig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu kan utformes.