Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

Samiske språk skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Styrker Sametingets arbeid med kommunereformen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å styrke de regionale prosessene, og gir derfor midler til Sametingets arbeid med kommunereformen.

Ny statssekretær

I dag ble Anne Karin Olli (H) utnevnt til statssekretær med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer eller nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

2 millioner til språksamarbeidet Sámi giellagáldu

Sametingene i Norge, Sverige og Finland gjør i fellesskap et godt arbeid for å styrke de samiske språkene. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner til det nordiske språksenteret Sámi giellagáldu.

Flere aktuelle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,