Samer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Samisk språkutvalg la frem sin rapport i dag

10.10.2016: - Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Jeg ser derfor frem til å lese forslagene fra det samiske språkutvalget, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Nye samiske veivisere utnevnt

15.07.2016: – Takk for at dere vil påta dere dette viktige vervet. Dere har både et spennende og et lærerikt år foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte fire nye samiske veivisere på Riddu Riđđu–festivalen i Manndalen i Kåfjord i dag. Hun gratulerte samtidig festivalen med sitt 25-årsjubileum.

Positiv til Hattfjelldals språksøknad

23.06.2016: Regjeringen har besluttet å gå videre med Hattfjelldal kommunes søknad om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Flere saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,