Ansvarsfordeling og samordning i samepolitikken

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvar for å samordne statlig politikk som berører samene i Norge, og skal arbeide for helhet og sammenheng i politikken, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

En helhetlig samepolitikk avhenger av god samordning mellom de ulike departementene. Hvert fagdepartement har et ansvar for å følge opp samepolitikken innenfor sine sektorområder. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har ulike roller overfor de andre departementene. Vi skal:

  • informere om de samepolitiske målene regjeringen og Stortinget har fastsatt
  • følge med på at de ulike departementene følger opp samepolitiske mål og regelverk når de utformer politikk på sine områder 
  • holde oversikt over bevilgninger til samepolitiske tiltak 
  • bistå andre departementer når de utreder saksområder som direkte berører den samiske befolkningen
  • gi veiledning om konsultasjonsplikten med Sametinget og samiske interesser

Resultatene i samepolitikken kommer i stor grad til syne gjennom arbeidet i andre departementer og i Sametinget. De ulike departementene har ansvar for regelverk som skal ivareta den samiske befolkningen på sine områder. Det gjelder for eksempel konsultasjonsplikten i samiske saker, sameloven, opplæringsloven, internasjonale konvensjoner og reindriftsloven. Departementene har i tillegg ansvar for tiltak som retter seg mot hele befolkningen, men som kan ha spesielle konsekvenser for samene. Det kan for eksempel være tiltak i de nordligste fylkene som har særlige konsekvenser for den samiske befolkningen.

Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken. Sametinget har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder.