Ansvarsfordeling og samordning i samepolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvar for å sikre at regjeringens samepolitikk som helhet blir ivaretatt.

En helhetlig samepolitikk avhenger av god samordning mellom de ulike departementene. Fagdepartementene har ansvar for å følge opp samepolitikken innenfor sine områder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for å samordne samiske saker. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ulike roller overfor de andre departementene. Vi skal:

  • informere om samepolitikken 
  • følge med på at de ulike departementene tar hensyn til samene når de utformer politikk på sine områder 
  • overvåke og vurdere hvilke konsekvenser ulike tiltak får for samepolitikken 
  • holde oversikt over bevilgninger til samepolitiske tiltak 
  • være et bindeledd mellom fagdepartementene og Sametinget 
  • sikre at departementene følger prosedyrer for høringer og medvirkning 
  • bistå andre departementer når de utreder saksområder som direkte berører den samiske befolkningen

Resultatene i samepolitikken kommer i stor grad til syne gjennom arbeidet i andre departementer og i Sametinget. De ulike departementene har ansvar for regelverk som skal ivareta den samiske befolkningen på sine områder. Det gjelder for eksempel sameloven, opplæringsloven, internasjonale konvensjoner og reindriftsloven. Departementene har i tillegg ansvar for tiltak som retter seg mot hele befolkningen, men som kan ha spesielle konsekvenser for samene. Det kan for eksempel være tiltak i de nordligste fylkene som har særlige konsekvenser for den samiske befolkningen.

Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken. Sametinget har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder.