Internasjonalt urfolksarbeid

Norge har deltatt aktivt i etableringen av FNs permanente forum for urfolkssaker, og har også deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet FNs erklæring om urfolksrettigheter. I nordområdene deltar norske myndigheter i Barentssamarbeidet og i Arktisk råd. Norske holdninger til internasjonale urfolksspørsmål utformes i nært samarbeid med Sametinget.

FNs erklæring om urfolks rettigheter

FNs generalforsamling vedtok 13. september 2007 en felles urfolkserklæring, utarbeidet i en prosess med tett samarbeid mellom stater og ulike urfolksgrupper.

FNs permanente forum for urfolkssaker

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Hovedprinsippet ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte konvensjonen i 1990.