Samarbeid med Sametinget i internasjonale urfolkssaker

Regjeringen legger vekt på at internasjonale urfolksspørsmål blir drøftet og forhandlet i samarbeid med Sametinget.

Sametinget har en spesiell stilling som folkevalgt organ, derfor er det viktig å sikre at Sametinget har innflytelse og at Sametingets kompetanse blir benyttet. For regjeringen er det viktig å ha nær kontakt med Sametinget i internasjonale urfolkssaker. I tillegg til de verdifulle bidragene Sametinget kan gi på disse områdene, vil et nært samarbeid gi et viktig signal internasjonalt og kunne tjene som eksempel for andre lands regjeringer.

Sametinget har ingen formell rettslig status med hensyn til å representere Norge ved internasjonale forhandlinger. I den grad representanter fra Sametinget skal kunne forhandle eller delta på vegne av den norske stat, vil dette skje gjennom oppnevnelse i norske forhandlingsdelegasjoner.

Regjeringen legger stor vekt på at internasjonale urfolksspørsmål drøftes og forhandles gjennom et nært samvirke mellom regjeringen og urfolksrepresentanter. Norske holdninger til internasjonale urfolksspørsmål utformes derfor i nært samarbeid med Sametinget. Det legges også stor vekt på at Sametinget, i den grad det er mulig, skal være representert i internasjonale sammenhenger hvor urfolksspørsmål står på dagsorden. Sametinget har vært representert i den norske delegasjonen i de mest aktuelle internasjonale saker som gjelder urfolks rettigheter.