Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Minoritetsspråkpakten

Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998.

Aktuelt nå

Målrettet plan for kvensk språk

23.01.2018: – Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. Språket er i dag i en kritisk situasjon, og språkarbeidet må styrkes. Regjeringens mål er at planen skal legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Tysfjord kommune får 2,4 millioner kroner til prosjekt for tillitsbygging

18.12.2017: – Overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord kommune gjør dypt inntrykk på oss alle. Vi har satt i verk flere tiltak for å hjelpe ofre og pårørende, og tiltak som skal bidra til en positiv utvikling. Vi bevilger nå ytterligere 2,4 millioner kroner til et prosjekt som skal bygge tillit i lokalsamfunnet i Tysfjord.

Tilskudd til styrking av romanifolkets/taternes kultur, språk og historie

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort tildelinger fra den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne. Om lag 2,4 millioner kroner er fordelt på 13 ulike prosjekter.

Alle saker om Nasjonale minoriteter

Dokumenter

"Å bli dem kvit"

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den viser også utviklingen av en "sigøynerpolitikk" i tidsrommet 1900-1956.

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Regjeringen ønsker å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte etablerte velferdsordninger, og å bekjempe diskrimineringen som norske rom utsettes for.

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo