Publikasjoner - nasjonale minoriteter

En oversikt over de viktigste dokumentene som gjelder nasjonale minoriteter.

En oversikt over de viktigste dokumentene som gjelder nasjonale minoriteter.

Stortingsmeldinger

  • St.meld.nr. 44 (2003-2004) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener
  • St.meld. nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

Stortings­proposisjoner

  • St .prp. nr. 80 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter Norsk versjon rammekonvensjon nasjonale minoriteter.  

NOU

Rapporter og planer

 Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer

Andre publikasjoner