Publikasjoner - nasjonale minoriteter

En oversikt over de viktigste dokumentene som gjelder nasjonale minoriteter.

Stortingsmeldinger

  • St.meld.nr. 44 (2003-2004) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener
  • St.meld. nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

Stortings­proposisjoner

  • St .prp. nr. 80 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter Norsk versjon rammekonvensjon nasjonale minoriteter.  

NOU

Rapporter

 Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer

Andre publikasjoner