Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Flagg utenfor Europarådet
Inngangen til Europarådet i Strasbourg Foto: Council of Europe

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Staten har med det forpliktet seg til å legge forholdene til rette for at nasjonale minoriteter skal kunne bevare og videreutvikle sin egenart, sine språk og sin kultur. Prinsippene om formell og reell likestilling mellom nasjonale minoriteter og majoritetsbefolkningen står sentralt. Et viktig prinsipp i rammekonvensjonen er dessuten at minoritetene skal sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig i saker som berører dem


Referat fra Europarådets oppfølgingsmøte i Norge 2022
Europarådets rådgivende komité hadde et felles oppfølgingsmøte i Oslo 24. november 2022 på Norges femte rapport på rammekonvensjonen og åttende rapport på minoritetsspråkpakten. Referat fra møtet: