Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Flagg utenfor Europarådet
Inngangen til Europarådet i Strasbourg Foto: Council of Europe

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Som en oppfølging blant annet av ratifikasjonen ga Kommunal- og regionaldepartementet i 2000 ut stortingsmelding nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg. Her heter det:

Regjeringa stiller seg bak målsetjinga om at Norge ikkje bør nøye seg med å leggje seg opp mot minstekrava i dei internasjonale konvensjonane. Når det gjeld minoritetspolitikken, vil regjeringa leggje vekt på dei målsetjingane som er nedfelte i Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoritear og i Den europeiske pakta om regions- og minoritetsspråk.