Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 80 (1997-98)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget