Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolket/tatere. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard.

Avdelingen følger også opp departementets mål om arbeide for helhet og sammenheng i politikken overfor samer og nasjonale minoriteter på tvers av sektorer og forvaltningsområder. Avdelingen bistår departementene i kontakten med Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

I samepolitikken følger avdelingen opp regjeringens mål om å legge forholdene til rette for at samene kan videreutvikle og styrke sin kultur, sitt språk og sitt nærings- og samfunnsliv. Avdelingen arbeider også med Norges bidrag i utviklingen av internasjonal urfolkspolitikk og med samordning av samiske spørsmål på nordisk nivå. 

I politikken overfor de nasjonale minoritetene skal avdelingen arbeide for at de nasjonale minoritetene blir hørt og tatt hensyn til, slik det går fram av målsettingene i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk. 

Avdelingen følger opp budsjettmessige og administrative saker som gjelder Sametinget og bidrar til kontakt og dialog mellom regjeringen og Sametinget. Avdelingen følger også opp én underliggende virksomhet:  Internasjonalt reindriftssenter.