Avdeling for styring og organisasjon

Avdeling for styring og organisasjon ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. Avdelingen ledes av fungerende ekspedisjonssjef Janne Marie Larsen.

Avdelingen spiller en viktig rolle i arbeidet for å sikre at departementet er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass, som kan rekruttere, holde på og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere.

Hovedmålet for avdelingen er at den skal være et utviklingsorientert administrativt sekretariat for departementets ledelse, som sørger for effektiv drift og at forvaltningsverdier og regelverk overholdes.

Avdelingens har seks delmål. De er knyttet til viktige og kritiske prosesser, leveranser og tjenester som er nødvendige for å nå hovedmålet:

Departementet skal ha:

 1. god intern samordning.
 2. en effektiv internadministrasjon.
 3. gode systemer for rekruttering, kompetanseutvikling og personalforvaltning.
 4. profesjonell støtte og gode systemer for styring og økonomiforvaltning.
 5. en effektiv statsbudsjettprosess, som gir et godt beslutningsgrunnlag for departementsledelsen.
 6. et forsvarlig sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Avdeling for styring og organisasjon er organisert i to seksjoner:

 • Seksjon for organisasjon og sikkerhet (OSS)
 • Økonomiseksjonen (ØS)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for organisasjon og sikkerhet (OSS)

  Koordinering av hørings- og foreleggelsessaker. Andre samordningssaker som FoU-koordinering, oppfølging av språklova, virksomhetsplan og koordinering av internasjonale saker. Bestillinger og innkjøp av IKT-utstyr. Drift av departementets lokaler, blant annet møterom. Sikkerhet og beredskapsarbeid i departementet. Strategiutvikling/gjennomføring innen lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, mangfold, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.Ivaretar arbeidsgiverfunksjonen i KDD, ansvaret for samhandling med fagforeningene og lønnsforhandlinger. Ansvar for lærlingeordningen, enkelte administrative støttefunksjoner og koordinering av nettverk av HR-ledere i underliggende virksomheter.

 • Økonomiseksjonen (ØS)

  Samordning av departementets arbeid med statsbudsjett og statsregnskap. Oppfølging av reglement for økonomistyring i staten, koordinering og oppfølging etatsstyring i KDD og riksrevisjonssaker, internkontroll og internstyring, regnskap, internbudsjett, tilskudd og anskaffelser.