FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR)

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR)

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ble vedtatt av FN 16. desember 1966. Den trådte i kraft for Norges del 3. januar 1976.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

General Comments

Norges fjerde rapport (2004)

Komiteens anbefalinger (2005)

Kommentarer fra berørte departementer (2006)

 

Referat fra oppfølgingsmøte

Neste rapporteringsfrist:

30. juni 2010

Tidligere rapporteringer

Tredje rapport

Andre rapport (art.6-9)

(art. 10-12)

(art. 13-15)

Første rapport (art. 6-9)

(art. 10-12)

(art. 13—15)

 

 

 

 

Mer informasjon om FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er tilgjengelig på Høykommissærens nettsider om FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Komiteen er konvensjonens overvåkningsorgan.

Det Norske Nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.