FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble vedtatt i 1966 og trådte i kraft i 1976. Norge ratifiserte konvensjonen i 1972. Konvensjonen er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven, og bestemmelsene i konvensjonen går foran annen norsk lovgivning ved eventuell motstrid.  

Gjennomføringen av konvensjonen blir overvåket av FNs menneskerettskomité. Statspartene rapporterer jevnlig til komiteen. Sivilt samfunn utarbeider skyggerapporter om statens gjennomføring av konvensjonsforpliktelsene. Komiteen utarbeider anbefalinger til statsparten etter å ha diskutert statens periodiske rapport og eventuelle skyggerapporter med statsparten.

Norges sjuende rapport ble levert i 2017 og diskutert med menneskerettskomiteen i 2018.

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) koordinerer arbeidet med å forberede Norges periodiske rappporter under FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. JD har også ledet delegasjonen når rapportene har blitt diskutert med komiteen i Genève.

Tidligere rapporter

Individklagesaker

Mer informasjon om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Det norske nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.