Meld. St. 22 (2022–2023)

Kunstnarkår

Meldinga viser regjeringas ambisjonar for kunstnarpolitikken i åra som kjem, og formulerer dei overordna måla for kunstnarpolitikken. Meldinga inneheld ei vurdering av dei eksisterande statlege verkemidla i kunstnarpolitikken og vilkåra kunstnarane har for å virke nasjonalt og internasjonalt, og føreslår endringar og justeringar. Meldinga går òg gjennom andre kunstnarrelevante politikkområde, som arbeids- og velferdspolitikken, pensjons-, skatte- og næringspolitikken, og føreslår tiltak som vil bidra til å forenkle og forbetre vilkåra for kunstnarar.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget