NOU 2024: 3

Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre Norges evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Bakgrunnen for kommisjonens oppnevning er flere terrorangrep og ekstremistiske hendelser de senere årene. I tråd med mandatet har kommisjonen hatt en bred tilnærming til ekstremismefeltet. Dette gjenspeiles i rapporten gjennom to definisjoner av ekstremisme: Ekstremisme som aksept av og bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål, og ekstremisme som holdninger og handlinger som avviser demokrati og menneskerettigheter. Rapporten omfatter derfor ikke bare radikalisering, voldelig ekstremisme og terror, men også holdninger og handlinger som kan undergrave demokratiet og menneskerettighetene. Kommisjonen har undersøkt hvordan ekstremisme oppstår i Norge, konsekvensene ekstremisme kan ha og hvem de radikaliserte er, og har gjennomgått og vurdert 20 enkeltsaker om voldelig ekstremisme. Kommisjonen har slik fått et unikt innblikk i livene til norske radikaliserte, inkludert bakenforliggende faktorer, den enkeltes radikaliseringsprosess og hvordan de har blitt møtt av tjenesteapparatet. Helhetlig innsats og arbeid på feltet og forebygging av radikalisering og ekstremisme er en oppgave for hele samfunnet. Kommisjonen anbefaler strukturelle og organisatoriske tiltak for å bedre vilkårene for det forebyggende arbeidet. Kommisjonen anbefaler også kunnskaps- og kompetanseheving blant ulike aktører, bedre ivaretakelse av og medvirkningsmuligheter for utsatte grupper samt skjerpet innsats for å styrke og fremme oppslutning om demokrati og menneskerettigheter både blant barn og voksne. Kommisjonen understreker at en kontinuerlig samtale om hva ekstremisme er og hva det kan føre til er viktig i det forebyggende arbeidet, både blant unge og voksne.

Les dokumentet

Digitale vedlegg