Høring NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte ut NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet på offentlig høring. Arbeidet ble flyttet til Kulturdepartementet 07. juni 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2024

Vår ref.: 24/879

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 10. juni 2022. Kommisjonen skulle belyse ulike forhold som har gitt grobunn for fremvekst av radikalisering og ekstremisme i Norge i nyere tid. Mandatet til kommisjonen var å frembringe kunnskap og anbefalinger som kan bidra til å styrke samfunnets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme, samtidig som sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet ivaretas. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, har kommisjonen blant annet gjennomgått og vurdert alvorlige saker som omhandler ekstremisme.

Ekstremismekommisjonen la fram sin utredning den 1. mars 2024. Den er tilgjengelig på regjeringens nettside: NOU 2024: 3 - regjeringen.no

Kommisjonen har lagt frem anbefalinger innenfor følgende områder:

 • Bedre organisering og mer forpliktende samarbeid
 • Kunnskaps- og kompetanseløft i det forebyggende arbeidet
 • Bedre ivaretakelse av og medvirkningsmulighet for utsatte grupper
 • Styrket oppslutning om demokrati og menneskerettigheter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Ekstremismekommisjonens utredning. Alle kan avgi høringsuttalelser. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 7. juni 2024

Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringens nettside. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

med hilsen 

Sigrid Bay (e.f)

avdelingsdirektør                                             Kathrine Øye Mosesen 

                                                                            seniorrådgiver 

 

 

22 juli-senteret

Adopsjon i endring

Adopsjonsforum

Akademikerne

Amnesty Norge

Antirasistisk senter

Arbeiderpartiet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bydelsmødre Norge

Caritas Norge

C-REX - Senter for ekstremismeforskning

Cyberland (Gjøvik-regionen, Lillehammer-regionen og Innlandet Fylkeskommune)

Datatilsynet

De fylkeskommunale ungdomsrådene

De kommunale ungdomsrådene

Dei nasjonale forskningsetiske komiteane

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske kirke

Den Norske Turistforening

Departementene

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Det Europeiske Wergelandsenteret

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det Jødiske Samfunn i Trondheim

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Dialogforum Østfold

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Diskrimineringsnemnda

Distriktssenteret

Domstolsadministrasjonen

Elevorganisasjonen

Etterretningstjenesten

Falstadsenteret

Faktisk.no

Folkehelseinstituttet

Folkehøyskolerådet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

FN-sambandet

Fremskrittspartiet

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frivillighet Norge

Fylkeskommunene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helsedirektoratet

HL-senteret

Høyesterett

Høyre

Innovasjon Norge

Innvandrernes landsorganisasjon

Institutt for fredsforskning

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Kommunene

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Konfliktrådet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Kristelig folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid

KS- Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt

Lagmannsrettene:

 • Agder
 • Borgarting
 • Eidsivating
 • Frostating
 • Gulating
 • Hålogaland

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Legeforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM – Likestilling, integrering, mangfold

LO Stat

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Miljøpartiet De grønne

Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank

MiR

MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Muslimsk Dialognettverk

Nansen Fredssenter

Narviksenteret

Nasjonalt cyberkrimsenter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning - NOKUT

NHO

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd

Norges Fotballforbund

Norges Frivilligsentraler

Norges Idrettsforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund

Norges Kristne Råd

Norid

Norsk Bibliotekforening

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for kriminalreform

Norsk helsenett AS

Norsk kulturråd

Norsk lektorlag

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk presseforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk redaktørforening

Norsk senter for utvekslingssamarbeid – Norec

Norsk Tollerforbund

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norges Røde Kors

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Parat

Pasient- og brukerombudene

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Politihøgskolen

Psykologforeningen

Raftostiftelsen

Redd Barna

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Midt

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sør

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rødt

Salam

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Sametinget

Samisk høgskole

Samora

Samskipnaden

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senterpartiet

Simula Research Laboratory

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

Sosialistisk Venstreparti

Spillhuset.com

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statistisk sentralbyrå

Statped

Statsadvokatembetene

 • Økokrim
 • Agder
 • Hedmark og Oppland
 • Hordaland, Sogn og Fjordane
 • Møre og Romsdal
 • Nordland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Troms og Finnmark
 • Trøndelag
 • Vestfold, Telemark og Buskerud

Statsbygg

Statsforvalterens fellestjenester

Statsforvalterne

Stiftelsen 10. august

Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Fargespill

Stopp diskrimineringen

Stopp hatprat

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støttegruppa 25. juni

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Sysselmesteren på Svalbard

Tingrettene

Tolletaten

UNIO

Universitetene og høyskolene

Universitets- og høyskolerådet

Universitetssenteret på Svalbard

Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utrop

Utøya AS

Valgdirektoratet

Venstre

Virke