Ekstremismekommisjonen følges opp i Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal koordinere og følge opp arbeidet med å legge fram en melding for Stortinget om ekstremisme våren 2025.

– Mitt politiske engasjement i arbeidet mot ekstremisme har preget hele mitt politiske liv, og jeg ser frem til å ta over ansvaret for dette viktige arbeidet. Å sikre samfunnet mot skadelige og ødeleggende holdninger, er helt i kjernen i det å bygge et godt og trygt samfunn for alle, sier Jaffery.

Statsministeren har besluttet at ansvaret for oppfølging av ekstremismekommisjonen flyttes fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Kultur- og likestillingsdepartementet. Flyttingen er begrunnet i at Kultur- og likestillingsdepartementet har et sterkt fagmiljø innen likestilling og ikke-diskriminering, i tillegg til god kompetanse i arbeider som inkluderer flere departementer. I tillegg har Kultur- og likestillingsdepartementet ansvaret for regjeringens arbeid for ytringsfrihet, noe som er relevant også i forbindelse med arbeidet mot ekstremisme.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å forebygge ekstremisme høyt. Det er også riktig å flytte ansvaret til Kultur- og likestillingsdepartementet for å unngå spørsmål knyttet til statsråd Tonje Brennas habilitet.

Ekstremismekommisjonens rapport har anbefalinger som omfatter freds- og menneskerettighetssentrene. Når disse forslagene nå skal vurderes og følges opp, vil det av forsiktighetshensyn gjøres i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Arbeidet mot ekstremisme dreier seg om å sikre inkludering og deltakelse og å forebygge utenforskap. Dette er sentrale elementer i mitt departements arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ekstremismekommisjonen leverte sin utredning 1. mars. Den ble sendt på høring 7. mars 2024 og høringsfristen utløp 7. juni. Utredningen peker blant annet på behovet for å jobbe på tvers mellom ulike departementer og ulike andre instanser.

– Nå har akkurat høringsfristen på utredningen løpt ut, og vi står klare til å jobbe videre med innspillene.  Jeg kan forsikre om at vi vil holde det som er lovet, og at stortingsmeldingen vil bli lagt frem våren 2025, sier statsråden.

Ekstremismekommisjonen leverte sin NOU til regjeringen 1. mars, og høringen er nå avsluttet.