Statusrapport: Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført en ny rapporteringsrunde med status på de 30 tiltakene i handlingsplanen. Den beskriver det omfattende arbeidet som gjøres på feltet, og vil blant annet være et viktig grunnlagsdokument når Ekstremismekommisjonens rapport skal følges opp. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble sist revidert i 2020.

I tillegg til Justis- og beredskapsdepartementet, har følgende departmenter bidratt i rapporteringen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID),
Barne- og familiedepartementet (BFD), Forsvarsdepartementet (FD),
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD).