Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Statusrapport

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Den ble sist revidert i 2020, og forrige statusrapportering ble publisert sommeren 2021. Høsten 2023 gjennomførte Justis- og beredskapsdepartementet en ny rapporteringsrunde for status på de 30 tiltakene i den gjeldende handlingsplanen.