Veileder for exit-arbeid

Veiledningsmateriell for kommuner som skal bistå enkeltpersoner ut fra et ekstremistisk miljø eller tankesett.

Last ned veilederen i PDF

I Norge har vi ikke et eget nasjonalt exit-program der enkeltpersoner kan henvende seg for å få bistand til å trekke seg ut av ekstreme miljøer. Dette arbeidet håndteres i stedet i de etablerte forebyggende strukturene som har ansvar og kompetanse til å forebygge radikalisering og ekstremisme. Exit-arbeidet skreddersys til den enkelte som ønsker seg ut av et ekstremistisk miljø eller tankesett, og gjennomføres på tvers av etater og fagmiljøer.

Exit-arbeid kan være aktuelt overfor personer som ønsker å bryte båndene til et ekstremistisk miljø, har deltatt i konflikter i utlandet (fremmedkrigere), eller som skal reintegreres til samfunnet etter endt straffegjennomføring. Det er viktig å avklare tidlig om personen kan utgjøre en sikkerhetstrussel. I flere tilfeller vil det være nyttig med et tett samarbeid med politiet og, ved behov, PST og/eller kriminalomsorgen.