Politiets oppgaver i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Selv om forebygging av radikalisering og voldelige ekstremisme er et ansvar som må deles med flere aktører, har både det ordinære politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en viktig rolle i det forebyggende arbeidet.

Selv om forebygging av radikalisering og voldelige ekstremisme er et ansvar som må deles med flere aktører, har både det ordinære politiet og PST en viktig rolle i det forebyggende arbeidet.

Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid

En av politiets viktigste oppgaver er å forebygge kriminalitet, altså å stoppe kriminalitet før den skjer. Særlig viktig er det å forhindre at barn og unge blir kriminelle. Politiet skal sørge for at alle relevante aktører iverksetter passende tiltak, og at innsatsen samordnes best mulig. Viktige samarbeidspartnere for politiet er blant annet skolene, kommunen, barnevernet og helsevesenet. Samarbeidet skal koordineres gjennom Politiråd og SLT.

Når politiet får vite at kriminalitet har skjedd eller kan skje, har de ansvar for å gripe inn. Dette gjør de i nært samarbeid med andre etater. Et viktig prinsipp i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid er tidlig intervensjon, altså at de skal gripe inn tidlig for å forhindre at en som gjør mindre alvorlig kriminalitet vil begå mer alvorlige lovbrudd senere.

Politidirektoratet arbeider med å styrke politiets tilstedeværelse på nett, herunder å styrke publikums mulighet til varsling ved ulike bekymringer.

Samarbeid mellom ordinært politi og PST

Det er viktig for PST å skape bevissthet om radikalisering, slik at flere kan være oppmerksomme på situasjoner hvor det kan være nødvendig å gripe inn for å forebygge. Derfor gir PST informasjon og opplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme både til sine egne ansatte og til politiet for øvrig. Hensikten er å bevisstgjøre politiet om ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til radikalisering, slik at de vet hva de kan se etter og hvilke tiltak som kan hjelpe. Dette gjelder radikalisering på alle områder, som høyre-og venstreekstremisme, separatistisk ekstremisme, ekstrem islamisme, ekstreme dyrevernere osv. Det er etablert gode samarbeidsrutiner med ordinært politi knyttet til radikalisering. Samarbeidet er særlig viktig fordi det nettopp er det ordinære politiet som har lokalkunnskap og nærhet til det som rører seg blant folk flest. Politiet er derfor i en unik posisjon til å fange opp signaler om radikalisering.

Du kan lese mer om PSTs arbeid på www.pst.no.

PSTs forebyggende arbeid

PST skal forebygge og motvirke politisk, religiøs eller annen type motivert vold fra enkeltpersoner eller grupper. Særlig viktig er arbeidet mot rekruttering, samt å forebygge at det blir gjennomført voldelige aksjoner. PST skal ha god oversikt over ekstreme miljøer og enkeltpersoner som kan være i stand til å bruke vold som virkemiddel for å nå sine mål.

En målsetting for PST er å hindre at unge rekrutteres til voldelige miljøer. I dette arbeidet er god kontakt og samarbeid med lokalt politi og andre offentlige instanser viktig. Disse har ofte lokalkunnskap som er nødvendig for å iverksette riktige forebyggende tiltak. Sentrale tiltak er bekymringssamtaler med foreldre og ungdom, forebyggende samtaler og oppsøkende virksomhet.