Exit – hva, hvorfor og hvordan

Hva er exit-arbeid?

Exit-arbeid kan forstås som metoder, tiltak og tjenester innenfor ulike sektorer og på tvers av offentlige virksomheter og andre aktører, som kan benyttes i arbeidet med å hjelpe personer ut fra et voldelig ekstremistisk miljø eller tankesett og tilbakeføre eller reintegrere dem til samfunnet.

Personen må ikke tilhøre en bestemt gruppering, men kan som enkeltindivid være radikalisert og ha potensial til å utøve ekstremistisk vold. 

Hvorfor exit-arbeid?

Den potensielle risikoen knyttet til enkeltpersoner og grupper som sympatiserer med ekstrem islamisme, venstre- eller høyreekstremisme eller andre former for ekstremisme, er alvorlig. Det å forherlige disse ideologiene kan i ytterste konsekvens føre til at personer vil utgjøre en terrortrussel. Det er derfor svært viktig å hjelpe personer som ønsker seg ut av en ekstremistisk tilværelse og reintegrere dem i samfunnet.

Hvordan jobbe med exit-arbeid?

Erfaringsmessig brukes den samme verktøykassen med tiltak overfor en person som er på vei inn i et ekstremt miljø eller som det knyttes bekymring til, overfor en person som ønsker å komme ut av et ekstremt miljø.

De samme etablerte forebyggende strukturene med ansvar og kompetanse til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, skal også bistå personer i å komme seg ut av et ekstremistisk miljø eller tankesett. I dette arbeidet er individuelt tilpassede hjelpetiltak og samarbeid på tvers av sektorer essensielt. En exit-prosess fungerer ikke isolert. Samarbeid med både det formelle og uformelle sosiale nettverket er viktig for å (re)integreres i samfunnet.

Internasjonalt er det enighet om at generelle modeller for exit-arbeid mangler evidens. Det er ikke et entydig svar på hvilke tiltak som det er mest hensiktsmessige å benytte for å sikre at hjemvendte fra konfliktområder eller de som er en del av ekstreme miljøer, ikke fortsetter med voldelig ekstremisme etter å ha gjennomgått exit-tiltak eller et exit-program.