Nyttige ressurser og lenker i exit-arbeidet

Utveier.no er en kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut av radikalisering og voldelig ekstremisme. Portalen er delt inn i seks ulike temaområder: veien inn, hva er radikalisering, hvorfor akkurat ham, veien ut, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Den er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Portalen er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid i Agder mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Nordic Safe Cities Nordisk ministerråd har etablert nettverket Nordic Safe Cities. Formålet er å styrke forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norden.

DIS-nettverket (demokrati, inkludering og sikkerhet) Nordisk ministerråd har etablert dette nordiske nettverket blant ansatte i departementer og etater innenfor skolesektoren, for å samle, utvikle og støtte fore­bygg­ende innsatser innenfor sosial marginalisering, voldelig ekstremisme og diskrimi­nering.

Radicalisation Awareness Network (RAN) er et EU-basert nettverk som flere kommunalt tilsatte fra Norge deltar i. Nettverket har flere arbeidsgrupper som jobber med ulike temaer innenfor arbeidet med å styrke innsatsen for å forhindre og motvirke radikalisering som fører til voldelig ekstremisme og terrorisme.

RANs EXIT working group (RAN EXIT) jobber spesifikt opp mot exit-arbeid.

Strong Cities Network Samarbeidsnettverket The Strong Cities Network er etablert for beslutningstakere og praktikere som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelige ekstremisme på ulike nivåer. Nettverket drives av den Londonbaserte tankesmien Institute for Strategic Dialogue.

Center mot voldsbejakande extremism (CVE) ble etablert i Sverige i 2018. Formålet er å styrke det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme i Sverige.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ble etablert i Danmark i 2017. Formålet er å styrke den danske innsatsen innen forebygging av ekstremisme og radikalisering, nasjonalt, lokalt og på internett.

Antiradikalisering.aarhus.dk er Århus kommunes nettside om deres innsats mot radikalisering (Århusmodellen).

German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies (GIRDS) er et tysk forsknings- og nettverksinitiativ som fokuserer på forebygging av radikalisering og de-radikalisering.

Relevante publikasjoner

A Question of Participation – Disengagement from the Extremist Right, Christensen T.W, Thesis PhD, Roskilde Universitet, 2015

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Hva er kommunenes rolle? NIBR-rapport 2016:12

From Daesh to «Diaspora»: Tracing the Women and Minors of the Islamic State, ICSR rapport 2018

How extremist experiences become valuable knowledge in EXIT programmes, Christensen T.W., Journal for Deradikalization Summer/15 Nr.

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging. Christensen T.W og Bjørgo T., C-REX forsknings rapport 1/2018, UiO

Leaving Terrorism Behind, Individual and Collective Disengagement, Edited by Tore Bjørgo, John G. Horgan, 2008

Non-custodial Rehabilitation and Reintegration in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization That Lead to Terrorism A Guidebook for Policymakers and Practitioners in South-Eastern Europe, Organization for Security and Co-operation in Europe, Vienna, January 2020

Peer and Self Review Manual for Exit Work, RAN Manual, 17/01/2020

Promoting Exit from Violent Extremism: Themes and Approaches, Dalgaard-Nielsen A., Journal Studies in Conflict & Terrorism Volume 36, 2013 - Issue 2

RADIKALISERING – En studie av mobilisering, forebygging og rehabilitering, VITEN, Forskningsfaglig rapport 1. 2018, Forsvarets forskningsinstitutt

Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families, RAN Manual, juli 2017