Ansvarsfordeling og samordning

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter.

På bakgrunn av Norges ratifisering av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, har Kommunal- og distriktsdepartementet fått ansvaret for samordning av statlig politikk som berører de aktuelle minoritetsgruppene i Norge. Fagdepartementene har ansvar for å følge opp politikken overfor nasjonale minoriteter innenfor sine områder. Departementet legger vekt på å ha en tett dialog med organisasjonene innenfor gruppene, for å sikre at deres synspunkter blir hørt. Vi skal også være et kontaktpunkt inn til sentralforvaltningen for disse gruppene.