Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir forvaltet av Kulturdirektoratet.

Tilskudd til nasjonale minoriteter – statsbudsjettets kap 567 post 70

Kulturdirektoratet forvalter driftstilskudd til nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjekttilskudd til ulike tiltak for nasjonale minoriteter. 

Informasjon om ordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på  Kulturdirektoratets nettsider:

Fordeling av midler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvaltet tilskuddsordningene til og med 2018, under er en oversikt over  departementets fordeling av tilskuddsmidlene.