Publikasjoner og rapporteringer på internasjonale konvensjoner

Publikasjoner og rapporteringer knyttet til temaet samepolitikk.

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer Meldinger til Stortinget Proposisjoner til Stortinget Rundskriv Rapporter NOUer Handlingsplaner

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer

Andre rapporter

 Meldinger til Stortinget

 

 Proposisjoner til Stortinget

 • Ot.prp.nr.25 (2006-2007) Landbruks- og matdepartementet Om lov om reindrift (reindriftsloven)
 • Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) Kunnskapsdepartementet Om lov om endringar i opplæringslova - Endring av læreplanheimelen for samisk opplæring
 • Ot.prp. nr. 38 (2005-2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 38 (2004-2005)  Kultur- og kirkedepartementet Forslag til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
 • Ot.prp. nr 26 (2003-2004) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer av lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
 • Ot.prp. nr 53 (2002-2003) Justisdepartementet Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)
 • Ot.prp. nr. 34 (2002-2003) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endring i samelova m.m.
 • Ot.prp. nr. 111 (2001-2002) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 114 (2001-2002) Kultur- og kirkedepartementet Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)
 • Ot.prp. nr. 17 (2000-2001) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 72 (1999-2000) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Kultur- og kirkedepartementet Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • Ot.prp. nr. 9 (1996-1997) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

 

Rundskriv

Samordning av samiske saker i budsjettprosessen

Bevilgninger til samiske formål (Alle dokumenter er i PDF-format)

Sametingsvalg

 Rapporter

NOUer

Tidligere NOUer (finnes ikke i elektronisk form)

 • NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder
 • NOU 1985:23 Prøveprosjekt for yrkeskombinasjoner
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning del 1
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning. De enkelte sektorer. Administrasjon. Delutredning
 • NOU 1983:38 ILO-konvensjoner som Norge ikke har ratifisert
 • NOU 1980:59 Samisk i grunnskolen
 • NOU 1980:53 Vern av urbefolkninger
 • NOU 1978:18 Bruken av Finnmarksvidda
 • NOU 1975:37 Videregående opplæring for samer  

Handlingsplaner