Publikasjoner og rapporteringer på internasjonale konvensjoner

Publikasjoner og rapporteringer knyttet til temaet samepolitikk.

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer * Andre internasjonale rapporter * Meldinger til Stortinget * Rapporter og veiledereHandlingsplaner * Proposisjoner til Stortinget * Retningslinjer

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer

Andre internasjonale rapporter

 Meldinger til Stortinget

Rapporter og veiledninger

NOUer

Handlingsplaner

 Proposisjoner til Stortinget

 • Ot.prp.nr.25 (2006-2007) Landbruks- og matdepartementet Om lov om reindrift (reindriftsloven)
 • Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) Kunnskapsdepartementet Om lov om endringar i opplæringslova - Endring av læreplanheimelen for samisk opplæring
 • Ot.prp. nr. 38 (2005-2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 38 (2004-2005)  Kultur- og kirkedepartementet Forslag til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
 • Ot.prp. nr 26 (2003-2004) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer av lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
 • Ot.prp. nr 53 (2002-2003) Justisdepartementet Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)
 • Ot.prp. nr. 34 (2002-2003) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endring i samelova m.m.
 • Ot.prp. nr. 111 (2001-2002) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 114 (2001-2002) Kultur- og kirkedepartementet Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)
 • Ot.prp. nr. 17 (2000-2001) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 72 (1999-2000) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Kultur- og kirkedepartementet Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • Ot.prp. nr. 9 (1996-1997) Kommunal- og regionaldepartementet Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Retningslinjer

Tidligere NOUer (finnes ikke i elektronisk form)

 • NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder
 • NOU 1985:23 Prøveprosjekt for yrkeskombinasjoner
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning del 1
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning. De enkelte sektorer. Administrasjon. Delutredning
 • NOU 1983:38 ILO-konvensjoner som Norge ikke har ratifisert
 • NOU 1980:59 Samisk i grunnskolen
 • NOU 1980:53 Vern av urbefolkninger
 • NOU 1978:18 Bruken av Finnmarksvidda
 • NOU 1975:37 Videregående opplæring for samer