Samer

NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling

Fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon
av 10. oktober 1980

Avgitt til Justisdepartementet
15. juni 1984

(Alle dokumenter i PDF)

 

DEL A - Innledning

Kap. 1-2

 • Sammendrag
 • Om samerettsutvalget 

DEL B. - Allment grunnlagsmateriale

Kap. 3-5

 • Samene i Norge
 • Samene som etnisk gruppe
 • Diskusjon om samiske rettigheter

Kap 6.1 - 6.4

 • Internasjonal rett og utenlandsk rett

Kap 6.5 - 6.9

 • Internasjonal rett og utenlandsk rett - forts.

Kap 6.10 - 6.11

 • Internasjonal rett og utenlandsk rett - forts.

Kap 7-8

 • Prinsipielle utsagn om samepolitikk
 • Om Finnmark

DEL C - Utvalgets vurderinger og tilrådninger

Kap 9-10

 • Utvalgets grunnsyn
 • Om egen grunnlovsbestemmelse om samenes rettsstilling

Kap 11.1 - 11.9

 • Om representative organer for samer

Kap. 11.10 - 11.13

 • Om representative organer for samer - forts.

Kap. 12 - 15

 • Allmenne spørsmål i forbindelse med en samelov
 • Administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag
 • Merknader til de enkelte bestemmelser
 • Utkast til grunnlovsbestemmelse, lov og bestemmelser i medhold av loven

Vedlegg 1-7

 • Verdensrådet for urbefolkningers tredje generalforsamling 27. april - 1. mai 1981
 • Samerettsutvalgets uttalelse om ILO-konvensjon nr 106
 • Samerettsutvalgets uttalelse om utkast til odelstingsproposisjon om en høyfjellskommisjon for Nordland og Troms
 • Folkerettslige tekster
 • Historiske tekster
 • Forordning om den finske "delegationen för sameärenden" av 9. november 1973 med endringer av 18. april 1975
 • Høyesterettsdom 21. juni 1862
 • Litteraturliste