NOU 1997: 5

Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett

Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett — - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet