NOU 1997: 5

Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett— - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til justis- og politidepartementet

Samerettsutvalget har i oppdrag å utrede allment spørsmålene om den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til og disponeringen av land og vann.

Som en del av oppdraget bør utvalget i nødvendig utstrekning utrede og vurdere hvilken betydning folkerettslige forhold bør ha ved utformingen av de forslag som utvalget fremmer. Dette ble gjort i utvalgets utredning NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling. Den folkerettslige utviklingen etter 1984 er senere utredet av en særskilt arbeidsgruppe av oppnevnte sakkyndige – Folkerettsgruppen.

Utvalget har også funnet det av interesse å få fremstillinger av rettsstillingen til urfolk i en del andre land. Slike fremstillinger er utarbeidet av sakkyndige, de fleste fra vedkommende land.

Utredning ene har tjent som bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalgets drøftinger og forslag om endringer i dagens rettsstilling.

januar 1997 for Samerettsutvalget

Tor Falch

Jon Gauslaa

Til forsiden