Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 46 (1997-98)

Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget