NOU 2001: 34

Samiske sedvaner og rettsoppfatninger — – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet