Finansieringsordning for kap. 560, post 50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Fra 2019 blir de fleste bevilgningene til Sametinget over statsbudsjettet tildelt over én, felles post. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for bevilgninger over fellesposten i samarbeid med relevante fagdepartementer, og i drøfting med Sametinget.

Finansieringsordning for kap. 560, post 50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv (pdf)