Historisk arkiv

Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

En arbeidsgruppe nedsatt i forståelse mellom arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og sametingspresident Aili Keskitalo har levert en rapport om Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer.

I rapporten foreslås det at Sametinget gjennom endringer i sameloven gis en formelt mer uavhengig stilling i forhold til regjeringen enn det tilfellet er i dag. Forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av den faktiske situasjonen. Det foreslås videre at det etableres budsjettprosedyrer for fastsetting av de årlige overordnede økonomiske rammene for Sametinget og samiske formål for øvrig.

Alle dokumenter i PDF-format:

Rapport om Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer

Vedlegg 1. Forslag til budsjettprosedyrer med kommentarer
Vedlegg 2. Saksmengde i Sametinget 1999-2006
Vedlegg 3. Oversikt over overføring av tilskuddsordninger og myndighet til Sametinget
Vedlegg 4. Sametingets fordeling av tilskudd 2005-2007
Vedlegg 5. Sametingets oppnevning/deltakelse til styrer, råd og utvalg
Vedlegg 6. Budsjettprosessen i Sametinget
Vedlegg 7. Oversikt over departementenes bevilgninger til samiske formål 2005-2007

Særskilt vedlegg:
Urfolks konstitusjonelle, rettslige og økonomiske stilling i Finland, Sverige, Danmark, Cana-da og New Zealand. En kortfattet komparativ framstilling. John B. Henriksen, 1. desember 2006
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5