Regjeringens nordområdestrategi

Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den mest rivende utvikling i våre nærområder. Det handler om vår evne til å videreføre tradisjonen med ansvarlige ressursforvaltning, gjenkjennelig suverenitetshevdelse og nært samarbeid med naboer, partnere og allierte.

Regjeringens nordområdestrategi

I regjeringens Soria Moria-erklæring heter det at regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Regjeringens nordområdestrategi ble lagt frem 1. desember 2006. Den staker ut kursen i nordområdepolitikken og vil sikre bedre samordning og større effekt av satsingen.

Den overordnede målsettingen er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning. Et hovedmål er å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene.

Den utenrikspolitiske bakgrunnen for strategien er at nordområdene får stadig økende internasjonal oppmerksomhet. Dette skyldes særlig utviklingen på felter som energi og miljø. Ressurspotensialet i nord og de globale klimaendringene, som slår ut sterkest i Arktis, gjør nordområdene interessant for mange. I tillegg kommer den økonomiske utviklingen i Russland med utgangspunkt i olje, gass og andre ressurser. Denne utviklingen har skapt nye samarbeidsmuligheter i nord.

De politiske hovedprioriteringene som trekkes opp i strategien er følgende:

  • Vi skal utøve myndighet i nord på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte.
  • Vi skal være helt i front internasjonalt når det gjelder utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene.
  • Vi skal være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene.
  • Vi vil legge til rette for en videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og at virksomheten får størst mulig betydning for norsk og nordnorsk kompetansebygging og for lokal og regional næringsutvikling.
  • Vi vil at nordområdepolitikken skal bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og kultur i nordområdene.
  • Vi vil videreutvikle folk-til-folk-samarbeidet i nord.
  • Vi vil styrke samarbeide med Russland.

Nordområdestrategien peker på en rekke tiltak som regjeringen vil satse på for å følge opp hovedprioriteringene. Tiltakene spenner over et bredt felt fra å videreutvikle dialogen med naboer, partnere og allierte om nordområdespørsmål, via tiltak for næringsutvikling i Nord-Norge og grep for å fremme det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Russland i nord til økt satsing på forskning og utdanning.

Særlig det siste punktet har en sentral plass i strategien og oppfølgingen. Det understrekes at kunnskap er selve navet i strategien, og at økt kunnskap er nødvendig for å nå målene, spesielt når det gjelder ressursforvaltning, miljø og klima.

Utenriksdepartementet har ansvaret for å koordinere oppfølgingen og samarbeider tett med de andre departementene i dette arbeidet.