De 22 tiltakspunktene i nordområdestrategien

Hovedprioriteringene i nordområdestrategien vil bli fulgt opp gjennom 22 konkrete tiltakspunkter. Mange av punktene er allerede gjennomført, mens andre er i prosess eller er avhengig av politiske vedtak.

1. Videreutvikle den aktive dialogen med naboer, partnere og allierte om nordområdespørsmål.  

2. Styrke markering og koordinering av norsk nordområdepolitikk i internasjonale og regionale samarbeidsfora. 

3. Videreutvikle petroleumsvirksomheten i Barentshavet gjennom en aktiv tildelingspolitikk for å følge opp leteresultater og behovet for ytterligere letearealer. Regjeringen vil også legge til rette for økt geologisk kartlegging i nordområdene

4. Utarbeide et forslag om etablering av en økonomisk og industriell samarbeidssone som omfatter både norsk og russisk territorium i grenseområdene i nord. 

5. Søke ytterligere tiltak for å lette grensepasseringen mellom Norge og Russland. 

6. Utrede behovet for nye, isgående forskningsfartøy for å øke den helårige norske tilstedeværelsen i nordlige farvann. 

7. Styrke både kunnskapsoppbyggingen i nordområdene og den nordområderelevante forskningen gjennom Forskningsrådet. 

8. Styrke sjøsikkerheten i farvannene rundt Svalbard blant annet ved å gjøre havne- og farvannsloven gjeldende og innføre en pliktig kjentmannstjeneste. 

9. Styrke samarbeidet med russiske og andre lands myndigheter i kampen mot det ulovlige, uregulerte og uregistrerte fisket i Barentshavet. 

10. Styrke innsatsen for å følge opp helhetlig forvaltningsplan gjennom kartlegging og overvåking av havmiljøet og forskning på økosystemene og hvordan de påvirkes av menneskelig virksomhet. 

11. Styrke kartlegging, overvåking og forskning på klimaendringer og miljøgifter i nordområdene. 

12. Videreføre engasjementet for atomsikkerhet og – beredskap i nordområdene. 

13. Utvikle miljøteknologi for og i nordområdene gjennom styrket FoU-innsats. 

14. Sette i gang flere kunnskaps- og utviklingsprosjekter under Barents 2020. 

15. Etablere et Nordområdestipendprogram finansiert av Barents 2020-midler. 

16. Øke satsingen på kultursamarbeid i nordområdene, særlig med Russland. 

17. Vurdere tiltak for å øke rekrutteringen av kompetent og relevant arbeidskraft fra utlandet til nordområdene. 

18. Stimulere til økt innsats innen bioprospektering og utvikling av nye produkter basert på marine organismer. 

19. Legge til rette for økt forskning på oppdrett av torsk og andre interessante marine arter. 

20. Vurdere å støtte oppstart av godstrafikk i transportkorridoren fra Sentral-Asia til Nord-Amerika over Narvik havn.

21. Vurdere om det er grunnlag for å utrede nye transportløsninger som jernbane fra Nikel til Kirkenes og om det er markedsmessig grunnlag for nye flyruter på Nordkalotten. 

22. Gjennomføre en bredere analyse av eksisterende transportinfrastruktur og utviklingsbehov i nord i tilknytning til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.