FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD)

FN-konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

ICERD står for "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination".

FNs rasediskrimineringskonvensjon forplikter statene til å forby og bekjempe denne typen diskriminering med alle egnete midler.

FNs rasediskrimineringskonvensjon ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 1965 og trådte i kraft i 1969. Norge ratifiserte konvensjonen i 1970. Konvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom likestillings- og diskrimineringsloven

FNs rasediskrimineringskomité fører tilsyn med at konvensjonen etterleves. Statene rapporterer jevnlig til komitéen. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i oppgave å overvåke den nasjonale gjennomføringen av konvensjonen.