Grunnlaget for samepolitikken

Forpliktingane overfor den samiske befolkninga følgjer av både nasjonale lover og internasjonale konvensjonar.

Grunnlova § 108 og samelova er grunnlaget for målet regjeringa har om å leggje forholda til rette for at den samiske folkegruppa kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt. Forpliktingar overfor den samiske befolkninga følgjer også av internasjonale konvensjonar, særleg FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar.

 

Les meir her: