Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk ble etablert 1. oktober 2007 av Sametinget og det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk består av fem medlemmer. Samisk høgskole, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet og Statistisk sentralbyrå oppnevner ett medlem hver. I tillegg oppnevnes ett medlem av en femte relevant institusjon som utpekes hvert fjerde år av departementet og Sametinget i fellesskap. Hver institusjon utnevner selv sin representant og en vara for denne. Normal funksjonstid er fire år.

Innen 15. november hvert år skal analysegruppen legge fram en rapport til Kommunal- og distriktssdepartementet og Sametinget. Rapporten skal, så langt det er mulig, gi oversikt over og analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet.

Sekretariatet er lagt til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole.

Retningslinjer for Faglig analysegruppe for samisk statistikk.pdf