Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etablerte i fellesskap Faglig analysegruppe for samisk statistikk fra 1. oktober 2007, og oppnevnte leder, nestleder og tre medlemmer som har en funksjonstid på 4 år. Formålet med analysegruppen er å styrke faktagrunnlaget for vurderinger og beslutninger i konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Faglig analysegruppe skal innen 1. oktober hvert år legge fram en rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sametinget. Rapporten skal, så langt mulig, gi oversikt over og analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten legges til grunn for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Sekretariatet er lagt til Sámi allaskuvla.

Analysegruppens medlemmer fra 1. oktober 2011 til 30. september 2015 er:

Leder: Jon Todal, professor ved Sámi allaskuvla
Nestleder: Magritt Brustad, professor ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Øvrige medlemmer:

Else Grete Broderstad, forsker ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø
Paul Inge Severeide, seksjonssjef ved avdeling for befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Kevin Johansen, rådgiver ved Universitetet i Nordland

Prosjektleder: Yngve Johansen

 

Analysegruppens mandat

 

Rapporter (PDF-format):