Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk ble etablert 1. oktober 2007 av Sametinget og det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Departementet og Sametinget oppnevner  leder, nestleder og tre medlemmer som har en funksjonstid på 4 år. Formålet med analysegruppen er å styrke faktagrunnlaget for vurderinger og beslutninger i konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Faglig analysegruppe skal innen 1. oktober hvert år legge fram en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget. Rapporten skal, så langt det er mulig, gi oversikt over og analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten legges til grunn for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Sekretariatet er lagt til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole.

Analysegruppens mandat