Avsluttede styrer, råd og utvalg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Lederlønnsutvalget

  Utvalget skal foreta en gjennomgang av lederlønnssystemet og vurdere svakheter og styrker ved dagens retningslinjer og praktiseringen av systemet.

 • Personvernkommisjonen

  Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene.

 • Ekspertutval om inntektssystemet for fylkeskommunane

  Ekspertutvalet har avslutta arbeidet sitt. Utvalet la fram si tilråding til Kommunal- og distriktsdepartementet 2. desember 2022.

 • Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

  Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen. - Ekspertgruppen har vært ledet av professor Nils- Henrik von der Fehr, og avleverte sin rapport til Kommunal- og distriksdepartementet 9. mai 2022.

 • Inntektssystemutvalget

  Inntektssystemutvalgets arbeid er avsluttet. Utvalget leverte sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet 29. august 2022.

 • Byggkvalitetutvalget

  Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin innstilling 5. februar 2020.

 • Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

  Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten avgjorde tilsettingssaker der det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke ville tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet tilsette en annen søker. Rådet opphørte fra 1. juli 2017.

 • Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

  Utvalgets mandat har vært å tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget leverte sin rapport til departementet 14. september 2018.

 • Valglovutvalget

  Valglovutvalgets arbeid er avsluttet. Utredningen ble avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mai 2020.

 • Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

  Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg som skulle foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018.

 • Tjenestemannslovutvalget

  Tjenestemannslovutvalget ble oppnevnt 9. februar 2015 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. desember 2015.

 • Samisk språkutvalg

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. oktober 2016.

 • Utvalg som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. januar 2011 og overleverte sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 1. juni 2015.

 • Kommunelovutvalget

  Kommunelovutvalget ble oppnevnt 21. juni 2013 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. mars 2016.

 • Eierseksjonslovutvalget

  Eierseksjonslovutvalget ble oppnevnt 14. juni 2013 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. august 2014.