Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten avgjorde tilsettingssaker der det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke ville tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet tilsette en annen søker. Rådet opphørte fra 1. juli 2017.

Ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) trådte i kraft 1. juli 2017. Denne loven avløser tjenestemannsloven. I den nye loven er ikke bestemmelser om Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten videreført. Rådet er dermed bortfalt med virkning fra dette tidspunkt.

Om Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

Opprettet: 1978

Opphørt: 2017

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Statens sentrale ankeorgan for tilsettingssaker avgjør tilsettingssaker der hvor det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke vil tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet vil tilsette en annen søker. Rådet opphørte pr 1. juli 2017, da ny lov om statens ansatte trådte i kraft.