Historisk arkiv

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Utvalgsleder Terje P. Hagen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte i dag ekspertutvalget rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

– Ekspertutvalget har gjort et grundig arbeid med å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene. Jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål. Utvalgets arbeid har vært ledet av professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet.

– Stortingets vedtak om ny fylkesstruktur var historisk. Ekspertutvalgets rapport gir oss viktige innspill til det videre arbeidet med overføring av oppgaver til fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsministeren. 

– Jeg vil først sende rapporten på offentlig høring med en frist på seks uker. Oppfølgningen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Monica Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00