Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Rapport fra ekspertutvalg

Et ekstpertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, og oppgaver til fylkeskommunene. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre, samt nasjonale mål.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet.

Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform. Rapporten ble

Utvalgets arbeid har vært ledet av professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo.

Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene (pdf)

Pressemelding 1. februar 2018: 
Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver