Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2018

Vår ref.: 17/5047

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på høring.

Høringsfrist er onsdag 9. mai 2018.

Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i rapporten. Ev. forslag som krever lov- eller forskriftsendringer, vil bli sendt på høring på ordinær måte, slik at høringsinstansene får anledning til å uttale seg om regjeringens forslag. Forslag til lovendringer fremmes deretter for Stortinget. Ev. forslag fra regjeringen som kun krever budsjettendringer, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.


Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
Avdelingsdirektør

Jørgen Johnsen
Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Bufetat region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Datatilsynet
Departementer
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forskningsrådet
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Husbanken
Innovasjon Norge
Kompetanse Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Jernbanedirektoratet
Kommuner
Konkurransetilsynet
Kulturrådet
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges vassdrags- og energidirektorat
Riksantikvaren
Riksarkivet
Siva
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statped
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Longyearbyen lokalstyre
Den norske kirke
Likestillingssenteret
Actis
Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
ASVL - Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter
Bedriftsforbundet
Delta
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forandringsfabrikken
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Ideelt barnevernsforum
IKT Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Juristforbundet
Kollektivtrafikkforeningen
KoRus - Midt-Norge
KoRus - Nord
KoRus - Oslo
KoRus - Sør
KoRus - Vest Bergen
KoRus - Vest Stavanger
KoRus - Øst
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Bedrift
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssammenslutningen av vertskommuner
Miljøstiftelsen Bellona
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Natur og ungdom
Naturviterne
NHO Service
NIBIO
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon -NOBO
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk fosterhjemsforening
Norsk friluftsliv
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere
Norske reindriftssamers landsforbund
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Norsk Sau og geit
Norsk Studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
NORSKOG
NORWEA
NTL - Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for barnevernsforeldre
Parat
Private barnehagers landsforbund
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
RI Norge
Ruralis - institutt for rural- og bygdeforskning
SABIMA
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Småkraftforeninga
Statens pensjonskasse
Statnett
Stiftelsen Kirkens Familievern
Unio
Utdanningsforbundet
Verdens naturfond
Voksenopplæringsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
4H Norge

Følg saken

 • 02.07.2019

  Nullpunktsmåling av regionreformen

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av regionreformen. Denne skal legge til rette for at en kan evaluere om målene med reformen nås.

 • 19.10.2018

  Meld. St. 6 (2018–2019) - Oppgaver til nye regioner

  Melding til Stortinget | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 05.06.2018

  Nye Trøndelag: Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slo seg sammen 1.1.2018. Rapporten ser på erfaringer og læringspunkter fra denne sammenslåingsprosessen som kan ha overføringsverdi for andre som skal i gang med tilsvarende prosesser.

 • 06.04.2018

  Prop. 65 L (2017–2018) - Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 09.02.2018

  Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 09.05.2018

 • 05.02.2018

  Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Et ekstpertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, og oppgaver til fylkeskommunene. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre, samt nasjonale mål.

 • 14.06.2017

  Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

 • 05.04.2017

  Prop. 84 S (2016–2017) - Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgåver og ansvar til fylkeskommunane som del av regionreforma omtala. Proposisjonen er ei oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016).

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 05.04.2016

  Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

  Melding til Stortinget | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen ønsker en helhetlig forvaltningsstruktur som kan møte dagens og fremtidens utfordringer. Reformen skal legge til rette for utvikling og vekst i alle deler av landet, ut fra regionale muligheter og fortrinn, og for bedre samordning av sektorer og prioriteringer. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Den regionale inndelingen bør omfavne større og mer funksjonelle regioner, som er i bedre samsvar med de samfunnsutfordringer regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse.

  Følg meldingen på Stortinget