Historisk arkiv

Nullpunktsmåling av regionreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av regionreformen. Denne skal legge til rette for at en kan evaluere om målene med reformen nås.

Ett av målene med reformen er å styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere.

– De nye fylkene legger grunnlaget for at mer makt og myndighet flyttes nærmere der folk bor. Dette handler om å desentralisere makt og myndighet fra staten og ut til alle regioner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

For å fylle sin samfunnsutviklerolle, bør fylkeskommunene sørge for god dialog med kommuner, stat og næringslivet som er viktige aktører som også påvirker utviklingen regionalt. Større fylkeskommuner, med grenser som i større grad sammenfaller med regional stat, kan bidra til en bedre samhandling.

Rapporten viser at fylkeskommunene selv mener de har god kapasitet og riktig kompetanse til å utføre dagens oppgaver.

– God kompetanse og kapasitet i fylkene er et godt utgangspunkt for overføringen av nye oppgaver fra staten til fylkene. Vi har en forventning om at sammenslåingene skal gi lavere administrative utgifter, slik at fylkene kan gi bedre tjenestene til innbyggerne og legge rette for lokal næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Rapporten fra SØA inneholder en rekke indikatorer som det også kan være nyttig for fylkeskommunene selv å følge med på for å følge utviklingen over tid.

Om rapporten

SØA har våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av målene som ble satt for regionreformen i Prop 84. S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå.  

Regjeringens overordnede målsetting med regionreformen er at den skal gi en positiv samfunnsutvikling i hele landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Mer spesifikt har reformen fire mål:

  • Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler
  • Større fylkeskommuner som kan samhandle bedre med regional stat
  • Gi økt kompetanse for å ivareta dagens oppgaver på en bedre måte, og kunne påta seg nye oppgaver
  • Styrke fylkeskommunen som en demokratisk arena

Nullpunktmålingen legger grunnlaget for å evaluere reformens måloppnåelse på et senere tidspunkt, ved at SØA har identifisert en rekke indikatorer som kan si noe om hvorvidt målene for reformen nås. SØA foreslår 34 indikatorer fordelt på de fire målene.

I tillegg gir rapporten et bilde av status i fylkeskommunene i dag.

Les rapporten:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00