Prop. 84 S (2016–2017)

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgåver og ansvar til fylkeskommunane som del av regionreforma omtala. Proposisjonen er ei oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016).

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka

 • 02.07.2019

  Nullpunktsmåling av regionreformen

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av regionreformen. Denne skal legge til rette for at en kan evaluere om målene med reformen nås.

 • 19.10.2018

  Meld. St. 6 (2018–2019) - Oppgaver til nye regioner

  Melding til Stortinget | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 05.06.2018

  Nye Trøndelag: Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slo seg sammen 1.1.2018. Rapporten ser på erfaringer og læringspunkter fra denne sammenslåingsprosessen som kan ha overføringsverdi for andre som skal i gang med tilsvarende prosesser.

 • 06.04.2018

  Prop. 65 L (2017–2018) - Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 09.02.2018

  Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 09.05.2018

 • 05.02.2018

  Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Et ekstpertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, og oppgaver til fylkeskommunene. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre, samt nasjonale mål.

 • 14.06.2017

  Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

 • 05.04.2017

  Prop. 84 S (2016–2017) - Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgåver og ansvar til fylkeskommunane som del av regionreforma omtala. Proposisjonen er ei oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016).

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 05.04.2016

  Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

  Melding til Stortinget | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen ønsker en helhetlig forvaltningsstruktur som kan møte dagens og fremtidens utfordringer. Reformen skal legge til rette for utvikling og vekst i alle deler av landet, ut fra regionale muligheter og fortrinn, og for bedre samordning av sektorer og prioriteringer. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Den regionale inndelingen bør omfavne større og mer funksjonelle regioner, som er i bedre samsvar med de samfunnsutfordringer regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse.

  Følg meldingen på Stortinget