Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet

Utredningen er et kunnskapsgrunnlag for prinsippene for oppgave- og ansvarsfordeling som fastsettes i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.

I tilknytning til arbeidet med kulturmeldingen og som oppfølging av forslaget fra regjeringen i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, har departementet gjennomført en utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet. Utredningen gjennomgår forslagene til oppgaveoverføring fra Hagenutvalget, høringssvar til rapporten, og innspill fra både kommunesektoren og kultursektoren til arbeidet med kulturmeldingen. Anbefalingene i utredningen bygger på faglige vurderinger. De politiske valgene og prioriteringene som er gjort på bakgrunn av dette er skissert i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.

Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet (.pdf)