Historisk arkiv

Ny lov om statens ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Da er det viktig at lover og regler som gjelder for ansatte i staten er tilpasset tiden vi lever i, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger regjeringen frem forslag til ny lov om statens ansatte.

Dagens tjenestemannslov fra 1983 omfatter alle ansatte i statlige virksomheter som direktorater, etater og departementer.

– Vi foreslår en forenklet og forbedret lov, og følger opp anbefalingene fra lovutvalget der både arbeidstakere og arbeidsgivere var representert, sier Sanner.

Regjeringen foreslår å lovfeste det såkalte kvalifikasjonsprinsippet, som fastslår at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i stillinger i staten. Det foreslås en enklere prosedyre for ansettelser, samtidig som vi beholder deltakelse fra kollegiale organ der også arbeidstakerne er representert. Flere stillinger skal kunngjøres offentlig, slik at vi sikrer bred konkurranse og rekruttering til viktige stillinger i staten.

– Det har vært for høy andel midlertidig ansatte i staten, særlig i universitets- og høyskolesektoren. Derfor strammer vi nå inn adgangen til midlertidige ansettelser i staten, sier Sanner.

Regjeringen strammer inn adgangen til midlertidige ansettelser i staten, slik det ble varslet i Sundvoldenerklæringen. Midlertidige ansatte skal som hovedregel få fast stilling etter tre år. Vilkårene for midlertidige ansettelser harmoniseres med arbeidsmiljøloven, som gjelder i arbeidslivet ellers.

Den nye loven er fornyet blant annet ved at begrepet "tjenestemenn" og annen foreldet terminologi er byttet ut med et enklere og mer moderne språk. Loven inneholder en rekke forenklinger, for eksempel ved at vi opphever tillsettingsrådet for overtallige i staten og overlater til lokale parter å vurdere hvem som skal ansattes på bakgrunn av fortrinnsrett. Departementet skal ikke lenger stadfeste reglement for alle statens virksomheter.

– Statlige virksomheter er ulike og møter ulike utfordringer. Derfor vil vi gi dem mer tillit og handlingsrom til å finne gode løsninger i samarbeid med lokale tillitsvalgte, sier Sanner.

Vilkårene for oppsigelse harmoniseres med reglene i arbeidsmiljøloven, samtidig som statens særpreg ivaretas slik at Stortinget og regjeringen fortsatt kan beslutte endringer i statens organisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00