Ansettelsesforhold i staten

Rapport fra Tjenestemannslovutvalget

Et samlet utvalg fremmer forslag til ny lov om ansettelsesforhold i staten.

Lovforslaget bygger på ulike hensyn. For det første er det viktig at befolkningen har tillit til forvaltningen og statsansatte. Derfor må behandlingen av ansettelser og opphør av ansettelsesforhold i staten være betryggende og inngi tillit.

For det andre bør reglene understøtte behovet for god og effektiv virksomhetsstyring for derved å sikre best mulig tjenestetilbud til befolkningen.

For det tredje bør ansatte i staten fortsatt ha et sterkt stillingsvern. De ulike bestemmelsene må ses i sammenheng. Dette gjelder eksempelvis utvalgets forslag om å foreta en betydelig innstramming i adgangen til midlertidig ansettelse og adgang til oppsigelse når dette er tilstrekkelig saklig begrunnet i virksomhetens forhold.